ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2024/1/15
      1. ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠪᠠᠵᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠨᠥᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠪᠤᠷᠠᠨ ᠦᠷᠥᠰᠢᠶᠡᠬᠦ ᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠬᠤ᠃       2. ᠶᠡᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠦᠭᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠷᠠᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠳᠤ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠭᠬᠦ᠃       3. ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠳᠡᠪᠴᠢᠵᠦ᠂ ᠵᠦᠢ ᠵᠤᠬᠢᠰ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠬᠦ᠃       4. ᠬᠤᠪ ᠵᠥᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠰᠢᠨ᠂ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠴᠨ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠩᠭᠦ᠋ᠢᠯᠡᠬᠦ᠃       5. ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠮᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ᠃       6. ᠰᠢᠷᠥᠬᠦᠨ ᠦᠭᠡ᠂ ᠬᠡᠷᠴᠡᠭᠡᠢ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠮᠵᠢᠲᠡᠢ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ᠃       7. ᠠᠰᠢᠭ ᠬᠤᠨᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠠᠯᠳᠥ ᠵᠠᠯᠠᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠡᠪᠴᠢᠭᠡᠳ ᠴᠢᠩ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠢᠯᠨ ᠲᠤᠳᠥ ᠬᠡᠯᠡᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ᠃       8. ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠠᠷᠴᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠬᠤᠤᠷᠳᠥ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠡᠪᠴᠢᠵᠥ᠂ ᠴᠢᠩ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠢᠯᠨ ᠲᠤᠳᠥ ᠬᠡᠯᠡᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ᠃       9. ᠬᠤᠮᠥᠬᠠᠢ᠂ ᠰᠢᠨᠤᠭ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠦᠷᠥ ᠡᠪᠡᠳᠬᠦ᠂ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠬᠤ᠃       10. ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠤ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠲᠡᠪᠴᠢᠭᠡᠳ ᠡᠶᠡᠯᠰᠡᠭ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠡᠯᠢᠭ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠬᠤ᠃ 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠭᠡ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ