ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠬᠦᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2024/1/22
      ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠤᠶᠢᠯᠡᠳᠴᠥ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠶᠡᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠨ ᠨᠢᠬᠦᠯ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃       1᠂ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠠᠯᠠᠬᠤ᠃       2᠂ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠬᠢᠬᠦ᠃       3᠂ ᠱᠤᠯᠤᠵᠥ ᠮᠦᠯᠵᠢᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠤᠶᠢᠯᠡᠳᠴᠥ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠬᠦᠯ ᠶᠤᠮ᠃       4᠂ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ᠃       5᠂ ᠬᠤᠪ ᠵᠥᠭᠡᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠤᠳᠬᠤᠨ ᠳᠡᠪᠵᠢᠶᠡᠷᠡᠬᠦ᠃       6᠂ ᠵᠠᠩᠨᠠᠵᠥ ᠵᠠᠩᠳᠤᠷᠬᠤ ᠬᠦᠵᠢᠷᠳᠡᠨ ᠭᠦᠳᠭᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠠᠮᠨ ᠪᠠᠷ ᠤᠶᠢᠯᠡᠳᠴᠥ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠬᠦᠯ ᠪᠢᠯᠨ᠃       7᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠤ ᠠᠳᠠᠭᠠᠷᠬᠠᠨ ᠵᠢᠳᠤᠭᠡᠷᠬᠡᠵᠥ ᠢᠯᠡᠬᠦᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠃       8᠂ ᠡᠳ᠋ ᠬᠦᠷᠥᠩᠬᠡ᠂ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠰᠢᠨᠤᠬᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ᠃       9᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠮᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠮᠨᠠᠬᠤ᠃       10᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠵᠥ ᠬᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠦᠯᠥ ᠢᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠶᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠬᠦᠯ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠭᠡ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ