ᠡᠯᠢᠭᠡᠳᠡᠵᠦ ᠣᠨᠲᠠᠪᠠᠯ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠮᠠᠭᠤ ᠶᠤᠮ︖
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2024/1/8
      ᠡᠯᠢᠭᠡᠲᠡᠵᠦ ᠣᠨᠳᠠᠪᠠᠯ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ᠂ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ᠂ ᠠᠭᠤᠰᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠵᠢᠴᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠶᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠮᠤᠷᠦ᠋ᠢᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠪᠣᠯᠴᠢᠩ ᠰᠢᠷᠪᠦᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠵᠤ ᠳᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠰᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠬᠠᠪᠣᠳᠬᠤ ᠪᠣᠶᠣ ᠨᠢᠳᠦ ᠬᠠᠪᠣᠩᠨᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠭᠡ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ