ᠳᠠᠪᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2024/2/26
      ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠪᠤᠯ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠲᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠮᠠᠭᠴᠠ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠴᠡᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ︽ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ︖ ︾ ᠬᠡᠵᠤ ᠰᠤᠷᠠᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠬᠡ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠮᠠᠰᠢ ᠲᠦᠷᠬᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠭᠡ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ