ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠮᠣᠭᠠᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2024/2/27
      ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠮᠣᠭᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠦᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠤᠣᠷᠲᠤ ᠮᠣᠭᠠᠢ ᠮᠥᠨ᠃      ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠳᠣᠪᠣᠷᠬᠠᠭ᠂ ᠪᠣᠭᠤᠨᠢᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬ᠎ᠠ᠂ ᠭᠤᠣᠯ ᠭᠤᠷᠤᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ᠂ ᠥᠯᠥᠩ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠰᠢᠵᠤ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠯᠠᠨ ᠭᠡᠪᠲᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠠᠬᠢᠷᠯᠠᠨ ᠭᠡᠪᠲᠡᠲᠡᠭ᠃ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ᠂ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ᠂ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ᠂ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠰᠢᠪᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ᠃                       ︽ᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ︾  ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠪᠠ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠤᠲᠤᠭ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ