ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2024/2/28
      ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠤᠨᠳᠤᠷᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ︽ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠳᠡᠭ᠃      ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠭᠡᠷ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠳᠤ ᠭᠡᠶᠢᠴᠢᠨ ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠳᠤ ︽ᠴᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ︾ ᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠷᠢᠳ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠮᠰᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ︽ᠰᠦ ᠰᠢᠭ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠰᠤᠮᠤ ᠰᠢᠭ᠋ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠵᠠᠩ  ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠢ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷᠢ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠮᠰᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠬᠡᠥᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠳᠤ ︽ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠩᠭᠦᠷᠢᠭᠡᠷᠡᠢ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠮᠰᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠤᠯᠠᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠪᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ︽ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠪᠤᠴᠠᠲᠤᠭᠠᠢ︕︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠮᠰᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠭᠲᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠮ᠎ᠠ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ︽ᠲᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠤ ᠬᠦᠷ ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷ︕︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠶᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠩᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠤᠯᠠᠭ ᠵᠤᠰᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤ ᠰᠢᠨᠡᠬᠡᠨ ᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠦ ᠪᠠᠨ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠵᠦ ᠮᠦᠩᠭᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠳᠤ ᠦᠩᠭᠡᠳᠦ ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ᠂ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠰᠠᠴᠤᠯᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠳᠡᠭ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠤᠲᠤᠭ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ