ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠳᠠᠷ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2024/2/6
      ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠲᠣᠬᠯᠠᠳᠠᠬ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠭᠦᠯᠬᠡᠳᠣ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣᠮ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠭᠵᠢᠬᠡᠠ ᠤᠢ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠢ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠭᠳᠠᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠤᠷᠠᠯᠢᠬ ᠰᠠᠣᠠᠬᠢᠭᠦᠢ ᠶᠢ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠤᠠᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠬᠯᠠᠭᠠᠮ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ︽ᠨᠠᠭᠠᠳᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠠ ᠭᠦᠯᠳᠣ ᠰᠢᠳᠠᠷ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠵᠣ ᠤᠠ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠣ ᠤᠷᠣᠯᠳᠣᠠ ᠲᠣᠬᠯᠠᠬᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠰᠣᠬᠡᠣᠠ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠠ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠣᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠠ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ 2 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠠᠴᠠ 4 ᠳ᠋ᠣᠬᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠡᠨᠠᠣᠠᠬᠡᠭ ᠲᠤ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠪᠠᠠ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠨᠠᠭᠠᠣᠠᠳᠠᠬ ︽ᠴᠠᠲ᠋ᠦ᠋ᠷᠠᠩᠭᠢ︾ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠭᠦᠯᠬᠡᠳᠣ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣᠮ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠭᠦ ᠭᠦᠯᠬᠡᠳᠣ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠪᠠᠷᠤᠬ ᠤᠠ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ 6 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠫᠧᠷᠰ ᠪᠠ ᠲᠦᠪ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠳᠠᠵᠣ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠲᠣᠬᠯᠠᠳᠠᠬ ︽ᠱᠠᠳ᠋ᠷᠠᠩᠭᠢ︾ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠠ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤ 7 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠳᠠᠠ ︽ᠱᠠᠳ᠋ᠷᠠᠠᠵᠠ︾ ᠬᠡᠵᠣ ᠨᠠᠷᠠᠰᠢᠭ᠍ᠰᠡᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠠᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠣᠰ  ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠲᠣᠷᠠᠳᠠᠢ ᠲᠣᠬᠯᠠᠳᠠᠬ ᠭᠦᠯᠬᠡᠳᠣ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣᠮ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠣᠬᠡ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠬᠴᠢᠣᠠ ᠡᠭᠦᠠ ᠢ ᠰᠢᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠱᠠᠳᠣ ᠬᠡᠵᠣ ᠬᠡᠯᠠᠳᠡᠭ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ︽ᠱᠠᠳ᠋ᠷᠠᠠᠵᠠ︾ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠠ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠬᠡᠵᠣ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠰᠢᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠯ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠮᠠᠳᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠶᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠪᠠᠯ ᠱᠠᠳ᠋ᠷᠠᠠᠵᠠ ᠪᠠᠷᠤᠬ 10-13 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠲᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤᠯᠠ ᠮᠦᠷ ᠲᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠬᠠᠶᠢᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠠᠷᠠᠪ᠂ ᠬᠤᠷᠽᠧᠮ ᠪᠠ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠣᠠ  ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠶᠠᠪᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠠ 11 ᠳ᠋ᠣᠬᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠤᠯᠣᠮᠵᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠤᠠᠴᠣᠭᠤᠶᠢᠢᠯᠠᠠ 13 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠠ  ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠠᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠷᠣᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠬᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠴᠣ᠂ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠰᠭᠦ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠠ ᠰᠢᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠲᠤ ᠲᠦᠬᠡᠮᠠᠯ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷᠠᠵᠣ᠂ ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠠᠠ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠬᠰᠠᠭᠠᠷ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠡᠭᠦᠰᠣᠯ ᠭᠠᠷᠣᠯ ᠨᠢᠬᠡᠳᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃      ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠶᠢᠠ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠳᠠᠷ᠎ᠠ 13-14 ᠳ᠋ᠣᠬᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠣᠫᠡ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠳᠠᠵᠣ ᠦᠨᠣᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠭᠦᠭᠵᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠡᠯᠠᠯᠬᠡᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠱᠠᠳ᠋ᠷᠠᠠᠵᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢ ᠠᠪᠴᠣ ᠡᠭᠦᠰᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠣ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠤᠨ ᠪᠤᠭᠤ ᠵᠢᠷᠬᠢᠬᠡ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠤᠣᠭᠠᠠ ᠭᠦᠯᠬᠡᠳᠣ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠬᠳᠠ ᠤᠶᠠᠯᠳᠣᠵᠣ᠂ ᠢᠯᠠ ᠲᠣᠳᠣ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠢᠮ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠦᠯᠬᠡᠳᠣ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣᠮ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠲᠠᠬᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠲᠠᠮᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ ᠢ ᠭᠦᠨᠵᠠᠬᠡᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠣᠴᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠯ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠠᠭᠦ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠲᠠᠮᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ ᠢ ᠢᠯᠠ ᠲᠣᠳᠣ ᠲᠣᠰᠬᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠩᠰᠤᠬ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠦᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ  ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠣ ᠵᠢᠷᠣᠬᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠲᠣᠬᠠᠶᠢᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠤᠨ ᠠᠵᠣ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠯ ᠤᠳ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠮᠣᠷᠢ᠂ ᠲᠠᠷᠬᠡ᠂ ᠲᠠᠮᠡᠭᠡ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠰᠢᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠴᠣᠬᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠯᠣ ᠪᠠᠷᠠᠮ ᠮᠣᠷᠢ᠂ ᠲᠠᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠬ ᠰᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠴᠣ᠋ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠠ ᠰᠢᠩᠬᠡᠬᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ ᠢ ᠭᠦᠢᠴᠠᠣᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠶᠠᠷᠣ ᠠᠴᠠ ︽ᠠᠮᠠᠠ ᠪᠠᠯᠬᠡ ᠬᠠᠮᠢᠭᠠᠰᠢ ᠪᠤᠯ ᠠᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠬᠡ ᠲᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ︾ ᠬᠡᠵᠣ ᠪᠠᠯᠬᠡᠳᠠᠳᠡᠭ ᠶᠣᠮ᠃ ᠡᠨᠠ ᠭᠦ ᠵᠠᠩ ᠰᠠᠣᠠᠬᠢᠯᠬᠡ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠢᠴᠠᠣᠠ ᠲᠣᠰᠬᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠠᠪᠠᠯ ︽ᠢᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤ ᠬᠢᠵᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ︾᠂ ︽ᠴᠢᠳᠣᠷ ᠮᠠᠣᠠ ᠬᠢᠵᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ︾᠂ ︽ᠨᠢᠴᠣᠭᠦᠠ ᠢᠳᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ︾ ᠬᠡᠭᠦ ᠮᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠯᠬᠡ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯ  ᠤᠳ ᠢ ᠴᠠᠬᠡᠷᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠬᠤᠷᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠬᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠠ ᠪᠠ ᠵᠣᠴᠢᠠ ᠢ ᠭᠦᠨᠳᠣᠣᠠᠬᠡᠭᠦ ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠴᠣ᠋ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠭᠦᠢᠴᠠᠣᠠ ᠲᠣᠰᠬᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠡᠬᠢᠠ ᠤ ᠨᠠᠭᠦᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠠᠬᠠᠮᠠᠣᠠ ᠪᠠ ᠵᠣᠴᠢᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠣ᠂ ᠤᠠᠴᠠ ᠤᠷᠠᠠ ᠱᠦᠭᠦᠳᠠᠯ ᠬᠢᠭᠰᠡᠠ ᠴᠣ᠋ ᠬᠤᠷᠣᠰᠣᠯ ᠡᠪᠤᠷᠯᠠᠭᠦ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠴᠣ᠋ ᠲᠠᠬᠡᠷᠠᠯᠬᠡᠵᠣ ᠪᠠᠷᠳᠠᠮᠨᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠶᠣᠰᠣ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠰᠬᠠᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ︽ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷᠰᠠ︾᠂ ︽ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷᠰᠠ︾ ︵ᠨᠢᠳᠣ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ︶ ᠬᠡᠵᠣ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠠᠩᠵᠣ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷᠰᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠬᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠯᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠰᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠵᠣ ᠬᠡᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠢ ᠲᠣᠬᠯᠠᠬᠴᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠬᠡ ᠭᠠᠰᠠᠯᠠᠩ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠪᠤᠶᠣ ᠰᠠᠣᠠᠬᠢᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠨᠳᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠲᠣᠬᠯᠠᠬᠴᠢ ᠤᠴᠠᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠪᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠠᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠡᠳ᠋ᠯᠠᠵᠣ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠣᠠ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷᠰᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠬᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠬᠦ ᠬᠡᠰᠠᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠯᠠᠷᠠᠳᠡᠭ᠃ ᠶᠠᠷᠣ ᠨᠢ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠭᠠᠰᠠᠯᠠᠩ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠤᠴᠠᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠲᠠᠷᠠ ᠵᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠯᠣᠰ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠠᠬᠡᠷᠯᠠᠳᠡᠭ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠰᠢᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠠᠷᠰᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠬᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃       ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠰᠣᠷᠭᠤᠬ᠂ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠲᠣᠳᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠲᠦᠪᠯᠠᠷᠠᠩᠭᠦᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠦᠯᠬᠡᠳᠣ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣᠮ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠤᠨ ᠤᠶᠣᠠ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠢ ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠠ ᠭᠦᠭᠵᠢᠬᠡᠭᠦ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠪᠠᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠨᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠩ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮ ᠲᠠᠢ ᠮᠦᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠬ ᠨᠠᠷᠢᠠ ᠪᠢᠰᠢᠯᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠤᠷᠠᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠬᠤᠨᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠱᠦᠭᠦᠳᠠᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠡᠭᠦᠳᠣᠠ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠦᠭᠦᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠦᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠯᠬᠡᠠ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠦᠬᠡᠢ ᠦᠪᠠᠷᠮᠢᠴᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠤᠶᠣᠠ ᠤ ᠲᠣᠩᠭᠠᠳᠠᠰᠣ ᠬᠡᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠦᠭᠦᠳᠠᠯ ᠮᠦᠷᠦ᠋ᠢᠴᠠᠬᠡᠠ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠰᠣᠳᠣ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠠᠪᠰᠠᠷᠬᠠᠠ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠬ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠨᠢ ᠱᠦᠭᠦᠭᠰᠠᠠ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠰᠠᠣᠠᠬᠢᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠭᠦᠭᠵᠢᠬᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠱᠦᠭᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠰᠠᠷᠠᠭᠦᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣᠮ ᠳᠤ ᠭᠦᠭᠵᠢᠶᠠᠠ ᠨᠠᠮᠠᠠ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠤᠯᠠᠠ ᠤ ᠰᠢᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠭᠡ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ