ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠢ ᠬᠥᠨᠳᠥᠯᠡᠬᠦ ᠵᠠᠩ ᠥᠢᠯᠡ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2024/3/18
      ᠲᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠤᠰᠤ᠂ ᠤᠢ ᠮᠤᠳᠤ᠂ ᠠᠡᠭ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ᠂ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠠᠬᠤᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠥᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠢ ᠭᠠᠮᠲᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠥᠷ᠎ᠡ ᠬᠤᠶᠢᠴᠢᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠠᠡᠭ ᠬᠥᠷᠥᠭᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠬᠦᠥ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠬᠠᠳᠠᠳᠠᠭ᠃       ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠠᠡᠭ ᠠᠪᠠ ᠬᠢᠵᠥ ᠠᠵᠤ ᠲᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠡᠪ ᠰᠢᠨᠵᠢ᠂ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠠᠡᠭ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠠᠪᠠᠯᠠᠵᠤ ᠠᠵᠤ ᠲᠥᠷᠥᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠡᠨᠡᠷᠢᠨ ᠬᠥᠨᠳᠥᠳᠭᠡᠭᠦ᠂ ᠲᠠᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠡᠭ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠢ ᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠡᠭ ᠬᠥᠷᠥᠭᠡᠨ  ᠳᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠯᠠᠨ ᠥᠭᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠬᠤᠪᠳᠤᠠᠠᠯᠠᠨ ᠰᠢᠨᠤᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠬᠤ᠂ ᠤᠯᠵᠠ ᠠᠰᠢᠭ ᠡᠷᠢᠯᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠠᠠᠳᠤᠬᠠᠨ ᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠥ᠋ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠢ ᠵᠥᠪ ᠬᠥᠷᠳᠡᠵᠥ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠳᠬᠦᠬᠦ᠂ ᠡᠨᠡ ᠥᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠬᠠᠳᠠᠨ ᠲᠠᠮᠵᠢᠬᠤ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠤᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠡᠭ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠥᠷᠡᠵᠢᠬᠦ ᠲᠥᠯᠵᠢᠬᠦ᠂ ᠥᠰᠥ ᠠᠷᠠᠰᠤ᠂ ᠲᠠᠷᠭᠤ ᠬᠥᠴᠥ ᠬᠥᠢᠴᠡᠬᠦ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠵᠥ᠂ ᠵᠥᠪ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠠᠡᠭ ᠠᠪᠠ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠠᠡᠭ ᠤᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠵᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠥᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠥᠨᠳᠥᠯᠡᠨ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠲᠤᠠᠠᠳ᠋ᠬᠠᠰᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠠᠡᠭ ᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠵᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠭᠦᠳᠡᠷᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠪᠤᠴᠠᠵᠤ ᠶᠢᠰᠥ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠥᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ᠂ ᠥᠨᠡᠭᠡ᠂ ᠬᠢᠷᠰᠠ ᠶᠢ ᠬᠢᠷᠠᠭᠤ ᠤᠨᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠥ ᠬᠠᠪᠤᠷ  ᠤᠨ ᠤᠷᠢ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠬᠥᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠩᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠢ ᠠᠩᠨᠠᠳᠠᠭ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠠᠩᠨ᠋ᠬᠠᠰᠠᠨ ᠠᠡᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠵᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠠᠬᠤᠢ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠠᠵᠢ᠃       ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠨᠤᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠡᠭ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠢ ᠨᠠᠯᠤᠩᠭᠡᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠬᠦᠥ ᠬᠥᠨᠳᠥᠳᠭᠡᠯ ᠥᠵᠡᠬᠦᠯᠵᠥ᠂ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠶᠠᠩᠵᠥ ᠪᠥᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠰᠤ ᠭᠤᠤᠯ  ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠵᠢᠷᠠᠭᠠᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠯᠤᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠭᠡᠵᠥ ᠥᠵᠡᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠥᠨᠡᠰᠥᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠠᠠᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ ᠃ ᠨᠡᠩ ᠬᠤᠪᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠳ᠂ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠬᠥᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠥᠷᠥᠭᠡᠰᠥ᠂ ᠠᠷᠭᠠᠯᠢ ᠶᠠᠩᠬᠢᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠮᠢᠲᠠᠳ᠂ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠶᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠥᠷᠬᠦᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠠᠩᠨᠠᠵᠤ ᠬᠤᠷᠤᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠨᠢᠬᠦᠯ ᠬᠢᠯᠢᠨᠴᠡ ᠲᠠᠢ ᠥᠢᠯᠡ ᠭᠡᠵᠥ ᠥᠵᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠥᠷ᠎ᠡ ᠲᠥᠯ᠂ ᠵᠤᠯᠵᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠡᠬᠡᠯᠢ ᠨᠢ ᠬᠥᠨᠳᠥᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠥᠷ᠎ᠡ ᠲᠥᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ᠂ ᠢᠵᠢᠯᠢ ᠬᠤᠤᠰ ᠵᠢᠬᠦᠷᠳᠡᠨ ᠢ ᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠤᠤ ᠬᠡᠯᠡ᠂ ᠥᠷᠬᠦᠭᠡᠵᠥ ᠰᠤᠴᠢᠭᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠴᠦ ᠪᠤᠯᠭᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠡᠮᠢᠶᠡᠳᠡᠭ ᠬᠥᠮᠦᠯᠢᠭ ᠡᠨᠡᠷᠢᠩᠭᠦᠢ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠥᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠢ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃        ᠲᠤᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠᠯ᠄ ᠪᠤᠭᠤ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠪᠠᠭᠠᠢ᠂ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠱᠤᠩᠬᠤᠷ᠂ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠬᠥᠨᠳᠥᠯᠡᠵᠥ᠂ ᠠᠩᠨᠠᠵᠤ ᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠡᠨᠡᠷᠢᠯ ᠬᠥᠨᠳᠥᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠥᠢᠯᠡ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠬᠦᠥ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠢᠳᠡᠨ  ᠤ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠥᠰ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠡᠭᠦᠰᠤᠯ᠂ ᠢᠪᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠳᠬᠦᠭᠴᠢ ᠲᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠴᠥ ᠂ ᠤᠡᠭᠭᠤᠨ ᠰᠥᠯᠳᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠨ ᠥᠵᠡᠵᠥ ᠬᠥᠨᠳᠥᠳᠬᠡᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠥᠭᠡᠶᠢᠰᠭᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠭᠡ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ