ᠰᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠠᠯᠬᠤᠮ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2024/3/18
      1. ᠪᠠᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠣᠰ ᠲᠤ ᠦᠭᠬᠦ ᠰᠠᠩᠬᠡᠷᠠᠬᠦᠯᠣᠯ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠬᠦ᠃       2. ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠯᠣᠰ ᠢᠷᠠᠬᠡᠳᠣᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠣᠷᠢᠬᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠯᠪᠤᠠ ᠪᠤᠳᠣᠬᠤ᠃       3. ᠳᠣᠰᠬᠠᠢ ᠬᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠳᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠳᠠᠬᠦᠠ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠦᠯᠬᠦ ᠢᠳᠡᠭ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠰᠣᠪᠯᠠᠬᠦ᠃       4. ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠠ ᠰᠠᠣᠠᠬᠢᠯᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠪᠢᠠ ᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠳᠣᠬᠠᠠ ᠡᠷᠢᠵᠤ ᠤᠯᠬᠤ᠃       5. ᠶᠠᠭᠤᠠ ᠤ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠬᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠢᠮᠤ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠳᠠᠬᠤ᠃       6 ᠢᠯᠠᠬᠦᠬᠡᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ᠃       7. ᠭᠤᠣᠯ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠢ ᠡᠷᠢᠵᠤ ᠤᠯᠬᠤ᠃       8. ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠬᠡ ᠳᠣᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠳᠠᠪᠳᠠᠷ ᠨᠣᠮ ᠢ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ᠃       9. ᠬᠡᠷᠬᠢᠠ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠪᠦᠳᠣᠮᠵᠢᠳᠤ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠳᠠᠬᠢᠠ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ᠃       10. ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠦᠷᠰᠤ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠳᠠᠭᠤᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠬᠤ᠃       11. ᠭᠠᠷ ᠬᠦᠳᠠᠯᠬᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠠ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ᠃       12. ᠮᠦᠷ ᠮᠦᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠠᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠴᠠᠬᠡᠷᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠷᠢᠬᠢᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠠᠭᠤᠬᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠠᠬᠦ᠃       13. ᠴᠠᠬᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠴᠠᠬᠦᠯᠣᠯ ᠬᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ᠃       14. ᠰᠣᠯᠠ ᠳᠠᠶᠢᠪᠤᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠣᠷᠬᠤ᠃       15. ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯᠬᠡᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ᠃       16. ᠳᠠᠪᠳᠠᠬᠤ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠡᠷᠬᠢᠴᠠᠬᠦᠯᠬᠦ᠃       17. ᠤᠯᠠᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠴᠠᠬᠡᠵᠢᠯᠠᠠ ᠳᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠃       18. ᠬᠠᠨᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠠᠳᠴᠤ ᠳᠣᠬᠯᠠᠬᠤ᠃       19. ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠲᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠬᠤ᠃       20. ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠳᠣᠠ ᠰᠣᠷᠬᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠳᠦᠷᠣᠯ ᠢ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠭᠡ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ