ᠳᠠᠩᠭᠤᠣᠠ ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2024/3/19
      ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠩᠭᠤᠣᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠰᠢᠠ ᠢᠷᠬᠡᠠ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ  ᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠠᠯᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠰᠢᠶᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠳ᠋ᠠᠩ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠤᠳ᠂ ᠦᠪᠠᠷᠰᠠᠣᠠ ᠢ ᠪᠠᠨ ︽ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠤᠯᠣᠰ︾ ᠬᠡᠮᠡᠭᠰᠠᠠ ᠳᠠᠩᠭᠤᠣᠠ ᠤᠳ 1038 — 1227 ︵906 ᠡᠰᠠᠪᠠᠯ 982 ᠤᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠬᠡᠵᠤ ᠦᠵᠠᠬᠦ ᠪᠦᠷᠢᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠤ ᠲᠠᠢ︶ ᠤᠠ ᠢ ᠬᠦᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠨᠰᠤ᠂ ᠱᠠᠠᠰᠢ᠂ ᠨᠢᠩᠰᠢᠶᠠ ᠮᠣᠵᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠤᠷᠣᠰᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠳᠠ ᠳᠦᠪᠠᠣᠠ — ᠪᠢᠷᠮᠠ ᠬᠡᠯᠠᠠ ᠤ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ︵ᠪᠢᠷᠮᠠ ᠬᠡᠯᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤ ᠢᠯᠠᠬᠦᠤ ᠦᠢᠷᠠᠬᠠᠠ︶ ᠤᠳᠤ ᠤᠰᠠᠣᠠᠴᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠺᠢᠶᠠᠨᠢᠺ ᠬᠡᠯᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠠᠩᠭᠤᠣᠠ ᠬᠡᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢ ᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠠ ᠦᠪᠠᠷᠰᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠰᠣᠭ᠌ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠠ ᠪᠤᠷᠬᠠᠠ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠠ ᠤ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠬᠢᠳᠠᠠ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠠᠠ ᠨᠣᠮ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠳᠠᠩᠭᠤᠣᠠ ᠬᠡᠯᠠᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠪᠠᠬᠦᠯᠣᠠ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠪᠠᠰᠣᠪᠠᠠ ᠨᠣᠮ ᠰᠣᠳᠣᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠡᠪᠯᠠᠠ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠵᠠᠢ᠃       ᠳᠠᠩᠭᠤᠣᠠ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠬᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠪᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠳᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠠᠷᠭᠤᠭᠠᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠳᠠᠣᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠬᠡ ᠳᠠᠬᠢ ︽ᠤᠯᠠᠭᠠᠠ ᠨᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠠ︾ ︽ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠠ︾ ᠬᠡᠰᠠᠠ ᠬᠡᠯᠠᠯᠬᠡ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠦᠳᠣᠠ ᠳᠠᠩᠭᠤᠣᠠ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤᠬᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠰᠠᠪᠠᠯ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠳᠣᠬᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠬᠡᠵᠤ ᠦᠵᠠᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠤᠯᠣᠰ ᠬᠡᠮᠠᠬᠦ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠳᠦᠪᠠᠣᠠ ᠳᠠᠩᠭᠤᠣᠠ ᠤᠨ ᠢᠵᠢᠯ ᠳᠣᠮᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠦᠰᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ᠂ ᠪᠤᠷᠬᠠᠠ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠠ ᠤ ᠳᠠᠠᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠣᠮᠢᠶᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠦᠰᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠬᠡᠬᠦ ᠳᠠᠭᠠᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠠᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᡁᠧᠣᠯᠣᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠳᠠᠣᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠬᠡ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠦᠳᠣᠠ ᠳᠠᠩᠭᠤᠣᠠ ᠬᠦᠮᠣᠰ ᠶᠠᠬᠡᠪᠴᠢᠯᠠᠠ ᠺᠢᠶᠠᠠ ︵ᠴᠢᠶᠠᠩ — ᠬᠦᠷᠪᠠᠬᠦᠯᠣᠭ᠍ᠴᠢ ᠠᠴᠠ︶ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠪᠠ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠳᠠᠣᠠ ᠨᠢ ᠳᠣᠪᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠰᠦᠠᠪᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠳᠣᠮ ᠤᠬᠰᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠬᠡᠵᠤ ᠦᠵᠠᠬᠦ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠠᠩᠭᠤᠣᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠳᠦᠪᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠡᠵᠠᠠᠳᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠠᠪᠳᠠᠵᠤ ᠳᠦᠪᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠤᠯᠣᠰ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠶᠠᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠠᠠ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠬᠠᠪᠢ ᠳᠤ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠳᠠᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠧᠩᠽᠦ᠋ᠩ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠦᠭᠬᠦᠭᠰᠠᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠶᠤ 799 ᠤᠠ  ᠠᠴᠠ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠠᠬᠦ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃       ᠳᠠᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠦᠭᠬᠦᠭᠰᠠᠠ ᠳᠠᠩᠭᠤᠣᠠ ᠬᠤᠧᠠᠩ ᠴᠣᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠰᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠲᠤ ᠦᠨᠠᠠᠴᠢ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠴᠤ 906 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠳᠠᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠮᠦᠬᠦᠵᠤ᠂ 5 ᠬᠦᠷᠣᠠ 10 ᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠳᠠ ᠳ᠋ᠧ — ‍ᠹ ᠺᠲ᠋ᠣ᠋ ︵ᠳᠠᠩᠭᠤᠣᠠ ᠤᠨ ᠤᠳᠣᠷᠢᠳᠣᠬᠴᠢ ᠯᠢ ᠵᠢᠬᠢᠶᠠᠠ ᠳ᠋ᠢᠩᠨᠠᠠ ᠤ ᠵᠢᠶᠧ ᠳ᠋ᠦ᠋ ᠱᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠳ᠋ᠢᠩᠨᠠᠠ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ 5 ᠬᠦᠷᠣᠠ ᠤ ᠮᠠᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠬᠡᠵᠤ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠳᠠᠣᠬᠡᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠴᠤ︶ ᠳᠣᠰᠠᠭᠠᠷ ᠤᠯᠣᠰ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ 932 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠮᠢᠩᠽᠦ᠋ᠩ ᠳᠠᠳᠠᠠ ᠢ ᠬᠢᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠠᠠ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠬᠡᠮᠠᠠ ᠳᠠᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠵᠤ ᠳ᠋ᠢᠩᠨᠠᠠ ᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠬᠦ ᠤᠷᠣᠯᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠠ ᠠᠪᠠᠴᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠳᠠᠩᠭᠤᠣᠠ ᠤᠳ 5 ᠬᠦᠷᠣᠠ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠳᠤ ︵906 — 960 ᠤᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ︶ ᠳᠣᠰᠠᠭᠠᠷ ᠳᠣᠬᠳᠠᠨᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠩᠭᠤᠣᠠ ᠤᠳ ᠡᠶᠢᠠ ᠬᠦ 906 ᠤᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠳᠣᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠣᠰᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠣᠬᠡᠳᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠬᠡᠳᠣᠢ ᠴᠤ ᠳᠠᠣᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠯᠢ ᠳ᠋ᠧ ᠮᠢᠠ ︽ᠳᠠᠩᠭᠤᠣᠠ ᠤᠯᠣᠰ︾ ᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠬᠡᠬᠦ 982 ᠤᠠ ᠠᠴᠠ ᠴᠤ ᠪᠤᠰᠤ᠂ ᠯᠢ ᠳ᠋ᠧ ᠮᠢᠠ ᠤ ᠬᠦᠤ ᠯᠢ ᠶᠣᠧᠠᠠ ᠬᠤᠤ 1038 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠳ᠋ᠠ ᠰᠢᠶᠠ  ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠠᠠ ᠬᠠᠭᠠᠠ ︵1038 — 1048 ᠤᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ︶ ᠬᠡᠮᠠᠠ ᠵᠠᠷᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠦᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠦᠪᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠬᠦᠠ ᠲᠠᠢ ᠡᠩ ᠰᠠᠴᠠᠭᠤ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠬᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠠᠴᠠ ᠳᠠᠩᠭᠤᠣᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠣᠬᠡ ᠶᠢ ᠡᠬᠢᠯᠠᠬᠦᠯᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠯᠢ ᠳ᠋ᠧ ᠮᠢᠠ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠳᠠᠩᠭᠤᠣᠠ ᠤᠳ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠳᠤ ᠶᠠᠬᠡᠬᠡᠠ ᠠᠪᠳᠠᠠ ᠠᠭᠤᠰᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠴᠤ ᠤᠯᠠᠠ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠳᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠤ ᠤᠬᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠠ ᠳᠠᠬᠦᠠ ᠤ ᠬᠦᠤ ᠯᠢ ᠶᠣᠧᠠᠠ ᠬᠤᠤ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠠ ᠰᠣᠶᠣᠯ᠂ ᠶᠣᠰᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ  ᠤᠳ ᠢ ᠬᠦᠴᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠷᠬᠦᠬᠡᠬᠦ ︵ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠬᠦ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠤᠳ ᠦᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠤᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠳᠣᠯᠠ ᠳᠠᠩᠭᠤᠣᠠ ᠤᠳ ᠢ ᠦᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢᠰᠬᠠᠬᠤ ᠡᠰᠠᠪᠠᠯ ᠬᠤᠰᠣᠬᠤ᠂ ᠳᠠᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠳᠠᠩᠭᠤᠣᠠ ᠤᠨ ᠤᠳᠣᠷᠢᠳᠣᠬᠴᠢᠣᠠ ᠲᠤ ᠦᠭᠬᠦᠭᠰᠠᠠ ᠤᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠯᠢ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠰᠦᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠦᠭᠬᠦᠭᠰᠠᠠ ᠵᠣᠤ ᠤᠪᠤᠭ  ᠤᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠳᠠᠩᠭᠤᠣᠠ ᠤᠪᠤᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠸᠧᠶᠢᠮᠢᠠ ᠬᠡᠬᠦ ᠤᠪᠤᠭ ᠠᠪᠬᠤ ᠵᠠᠷᠬᠡ︶ ᠮᠦᠠ ᠳᠠᠩᠭᠤᠣᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠬᠦ ᠵᠠᠷᠯᠠᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃       1038 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠶᠣᠧᠠᠠ ᠬᠤᠤ ᠦᠪᠠᠷᠰᠠᠣᠠ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠳᠠᠷᠣᠮᠳᠠᠯᠠᠠ᠂ ᠳᠦᠪᠠᠣᠠ ᠤᠳ ᠢ ᠳᠠᠳᠠᠠ ᠤ ᠡᠰᠠᠷᠬᠦ ᠳᠣᠬᠢᠷᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠳᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠳᠣᠷᠠᠳᠣᠬᠰᠠᠠ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠬᠡᠬᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠦᠩ ᠤᠯᠣᠰ  ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠳᠠᠬᠦᠠ ᠢ ᠵᠦᠪᠬᠡᠠ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠡᠵᠠᠠ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ︽ᠡᠵᠠᠠ ᠬᠠᠭᠠᠠ ︵ᠬᠤᠧᠠᠩᠳᠢ︶︾ ᠬᠡᠮᠠᠠ ᠦᠵᠠᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠠᠮᠪᠠᠠ ᠵᠠᠬᠢᠷᠣᠬᠴᠢ ᠬᠡᠮᠠᠠ ᠦᠵᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠴᠤ 1043 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠳᠠᠬᠦᠠ ᠢ ᠡᠵᠠᠠ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠬᠡᠮᠠᠠ ᠳᠠᠩᠭᠤᠣᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠠᠠ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠵᠤ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠ ᠪᠠᠯᠡᠭ ᠰᠠᠯᠳᠠ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠶᠣᠧᠠᠠ ᠬᠤᠤ ᠶᠢ ᠦᠬᠦᠭᠰᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠯᠢᠶᠠᠩᠽᠣᠲ ︵1048 — 1067︶ 2 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠬᠦᠠ ᠤ ᠡᠬᠡ ᠳᠦᠷᠤ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠳᠠᠩᠭᠤᠣᠠ ᠢ ᠸᠠᠰᠰᠠᠯ ᠤᠯᠣᠰ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠳᠠᠠᠴᠣᠣᠠ ᠳᠣᠪᠳᠣᠯᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃      ᠯᠢᠶᠠᠩᠽᠣᠲ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠬᠦᠠ ᠤ ᠳᠠᠬᠦᠤ ᠪᠢᠡᠭ ᠴᠠᠩ ︵1067 — 1086︶ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠴᠤ ᠡᠬᠡ ᠨᠢ ᠳᠠᠬᠦᠠ ᠢ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠠ ᠦᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠦᠷᠤ ᠪᠠᠷᠢᠠ ᠰᠦᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠷᠣᠭᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠨᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠢᠡᠭ ᠴᠠᠩ ᠡᠷᠬᠡ ᠮᠠᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠯᠵᠤ ᠠᠪᠴᠠᠢ᠃ ᠳᠠᠬᠦᠠ ᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠ ᠴᠢᠶᠠᠠ ᠱᠦᠠ ᠬᠠᠭᠠᠠ ︵1086 — 1139︶ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠳᠠᠬᠦᠠ ᠤ ᠡᠮᠡᠭᠡ ᠡᠬᠡ ᠨᠦᠬᠦᠬᠡ ᠬᠦᠭᠰᠢᠠ ᠳᠠᠬᠢᠠ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠭᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠢᠳᠠᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠰᠦᠩ ᠤᠯᠣᠰ  ᠤᠨ ᠡᠰᠠᠷᠬᠦ ᠳᠠᠶᠢᠠ ᠢ ᠡᠬᠢᠯᠠᠬᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠴᠤ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠴᠣᠬᠢᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠣᠩᠽᠣᠩ ︵ᠴᠢᠶᠠᠠ ᠱᠦᠠ  ᠤ ᠴᠣᠯᠠ︶ ᠳᠠᠩᠭᠤᠣᠠ ᠢ ᠰᠢᠭᠤᠣᠠ ᠤᠳᠣᠷᠢᠣᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠳᠠᠶᠢᠠ ᠢ ᠵᠣᠬᠰᠣᠭᠠᠠ ᠳᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ᠬᠢᠵᠠᠢ᠃ 1115 ᠤᠠ ᠵᠦᠷᠴᠢᠣᠠ ᠤᠳ ︵ᠮᠠᠠᠵᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡ︶ ᠬᠢᠳᠠᠠ ᠤ ᠡᠰᠠᠷᠬᠦ ᠪᠤᠰᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠ ᠳᠠᠳᠠᠠ ᠢ ᠰᠢᠬᠠᠠ ᠠᠯᠳᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ 1123 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠬᠢᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠶᠧᠯᠢᠣᠢ ᠶᠠᠩᠰᠢ ᠳᠠᠩᠭᠤᠣᠠ ᠲᠤ ᠳᠣᠳᠠᠭᠠᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠬᠦᠠ ᠢ ᠠᠯᠳᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠲᠤ ᠳᠣᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠳᠣᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠴᠣᠩᠽᠣᠩ ᠪᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠴᠣᠷᠬᠡᠭᠵᠢᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠠᠯᠳᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ  ᠲᠤ ᠠᠯᠪᠠ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠯᠳᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠬᠤᠶᠢᠳᠤ ᠰᠦᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠢ ᠮᠦᠬᠦᠬᠡᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠳᠠᠩᠭᠤᠣᠠ  ᠤᠳ ᠳᠠᠳᠠᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠣᠠ ᠬᠡᠳᠣᠠ ᠮᠢᠩᠭᠠᠠ ᠠᠮᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠠ ᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃       ᠴᠣᠩᠽᠣᠩ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠿᠧᠠ ᠰᠢᠶᠣᠤ ᠬᠠᠭᠠᠠ ︵1139 — 1193︶ ᠪᠤᠯᠣᠮᠠᠬᠴᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠠ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ ᠳᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠠ᠂ ᠳᠠᠬᠦᠠ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠰᠠᠷᠬᠦ ᠳᠠᠮᠠᠴᠠᠯ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠠᠬᠦᠠ ᠤ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠢᠲ᠋ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠠ ︵1193 — 1206︶ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠠ ᠳᠠᠩᠭᠤᠣᠠ ᠲᠤ ᠬᠡᠬᠡᠯᠢ ᠬᠠᠭ᠋ᠣᠣᠯᠢ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠳᠠᠯᠬᠡᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠨᠢ ᠰᠣᠯᠠᠷᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠨ ᠡᠬᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ 1206 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠠᠨᠴᠣᠧᠠᠠ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠤ ᠳᠠᠬᠦᠠ ᠢ ᠬᠤᠷᠣᠭᠠᠠ ᠦᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ 1207 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠳᠠᠩᠭᠤᠣᠠ ᠲᠤ ᠳᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠣᠵᠤ ᠳᠠᠩᠭᠤᠣᠠ ᠢ ᠠᠯᠪᠠ ᠪᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤ᠄ ︽ᠬᠠᠰᠢᠠ ᠢᠷᠬᠡᠠ ᠤ ᠪᠤᠷᠬᠠᠠ ᠡᠯᠰᠠᠠ ︿ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠭᠠᠷ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠬᠦᠴᠤ ᠦᠭᠰᠤ﹀ ᠬᠡᠮᠠᠠ ᠴᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠠᠳᠠᠢ ᠦᠬᠢᠠ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠦᠭᠪᠠ ᠁ ᠬᠡᠣᠠ ᠳᠠᠩᠭᠤᠣᠠ ᠢᠷᠬᠡᠠ ᠤ ᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠷᠬᠠᠠ ᠢ ᠡᠯᠰᠠᠬᠦᠯᠵᠤ ᠁︾ ᠬᠡᠮᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠨᠴᠣᠧᠠᠠ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠳᠠᠩᠭᠤᠣᠠ ᠠᠯᠳᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠪᠯᠢᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠡᠬᠡᠯᠢ ᠬᠠᠭ᠋ᠣᠣᠯᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠠ ᠳᠣᠷᠦ᠋ᠢᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠠᠬᠦᠠ ᠢ 1211 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠰᠢᠷᠠᠬᠡᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠠ ᠵᠦᠩᠱᠤ ︵1211 — 1223︶ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠮᠠᠳᠠᠯ ᠢ ᠭᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 1216 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠰᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯ ᠤᠯᠣᠰ ᠲᠤ ᠳᠠᠶᠢᠯᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠣᠷᠳᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠩᠭᠤᠣᠠ ᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠮᠵᠢᠯᠬᠡ ᠦᠵᠠᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠠᠠ ᠤ ᠶᠣᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠯᠠᠵᠤ ᠡᠯᠴᠢ ᠢᠯᠠᠬᠡᠭᠰᠠᠠ ᠠᠪᠠᠴᠤ ᠳᠠᠩᠭᠤᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠵᠣᠠ ᠠᠱᠠ ᠭᠠᠮᠪᠤ ᠬᠦᠯᠢᠶᠠᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠰᠠᠷᠬᠦᠴᠠᠠ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠣᠠᠬᠠᠬᠰᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ︽ᠳᠠᠩᠭᠤᠣᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠮᠦᠬᠦᠬᠡ ᠦᠬᠡᠢ ᠶᠢ ᠦᠷᠯᠣᠬᠡ ᠪᠦᠷᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ︾ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠬᠡᠯᠠᠴᠠ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠ ᠤᠤ᠃       ᠵᠦᠩᠱᠤ 1223 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠵᠤ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠳ᠋ᠧ ᠸᠠᠩ ︵1223 — 1226︶ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠠ 1226 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠳᠠᠩᠭᠤᠣᠠ ᠲᠤ ᠳᠣᠪᠳᠣᠯᠣᠠ ᠤᠷᠣᠵᠤ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠠᠱᠠ ᠭᠠᠮᠪᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠤᠠ ᠳᠤ ᠳ᠋ᠧ ᠸᠠᠩ ᠳᠣᠯᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠳᠠᠩᠭᠤᠣᠠ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠦᠯᠴᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠨᠢ ᠰᠢᠶᠠᠠ᠂ ᠮᠣᠳᠢ ᠴᠣᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ 1226 — 1227 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃ 1227 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠢᠷᠭᠠᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠳᠦᠷᠢᠮᠠᠬᠡᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠳᠣᠪᠳᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠲᠤ ᠪᠠᠭᠤᠠ ᠦᠭᠴᠤ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠯᠡᠭ ᠰᠠᠯᠳᠠ ᠠᠪᠤᠠ ᠬᠦᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠠᠠ  ᠢ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠣᠯᠣᠠ ᠴᠠᠷᠪᠢ ︵ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠤ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠦᠤ ᠳᠣᠯᠣᠢ ᠬᠡᠮᠠᠠ ᠳᠠᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠤᠢ︶ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠠ ᠬᠤᠷᠣᠭᠠᠵᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠳᠠᠩᠭᠤᠣᠠ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠣᠳᠤᠭ᠂ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠢᠷᠬᠡᠣᠠ ᠢ ᠰᠢᠭᠤᠣᠠ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃       ᠡᠨᠠ ᠳᠣᠬᠠᠢ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠠ︾ ᠳᠤ ︽ᠳᠠᠩᠭᠤᠣᠠ ᠢᠷᠬᠡᠠ ᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠢᠵᠤ᠂ ᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠷᠬᠠᠠ ᠢ ︿ᠰᠢᠳᠣᠷᠭᠤ﹀ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠬᠦᠠ ᠢ ᠪᠦᠳᠠᠬᠡᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠩᠭᠤᠣᠠ ᠢᠷᠬᠡᠠ ᠤ ᠡᠬᠡ ᠡᠴᠢᠬᠡ ᠶᠢ ᠤᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠣᠬᠤᠯ ᠮᠣᠰᠢᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ᠂ ︿ᠢᠳᠡᠭᠡ ᠢᠳᠠᠬᠦ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠤ ᠮᠣᠬᠤᠯ ᠮᠣᠰᠢᠭᠠᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠡᠮᠠᠠ᠂ ᠦᠬᠦᠬᠦᠯᠠᠠ ᠡᠴᠠᠣᠠᠬᠡᠠ ᠬᠡᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠳᠣᠠ﹀ ᠬᠡᠮᠠᠠ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠ︾ ᠬᠡᠵᠠᠢ᠃ ᠢᠩᠬᠢᠵᠤ ᠳᠠᠩᠭᠤᠣᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠮᠦᠬᠦᠭᠰᠠᠠ ᠬᠡᠳᠣᠢ ᠴᠤ ᠳᠠᠩᠭᠤᠣᠠ ᠤᠳ ᠤᠣᠭᠤᠯ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠠᠵᠤ ᠳᠦᠷᠣᠠ ᠶᠣᠰᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ  ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠣᠧᠠᠠ ᠬᠦᠷᠣᠠ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠦᠮᠣᠠ ᠢ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠳᠤ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠳᠤ ᠵᠢᠣᠠᠬᠦᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ 13 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠩᠭᠤᠣᠠ ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠮᠠᠷᠺᠤ ᠫᠥᠯᠣ᠋᠄ ︽᠁ ᠬᠦᠮᠣᠠ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠁ ᠳᠠᠳᠠᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠬᠡᠶᠢᠣᠠ ᠤᠯᠠᠠ ᠪᠤᠢ᠃ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠬᠡᠶᠢᠣᠠ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠩᠭᠤᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠢᠷᠬᠡᠣᠠ ᠳᠠᠳᠠᠬᠡᠷ ᠢ ᠦᠯᠠᠮᠵᠢ ᠳᠠᠶᠢᠠ ᠳᠠᠬᠢᠵᠤ ᠳᠣᠬᠰᠢᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠁ ᠬᠤᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠰᠢᠷᠠᠭᠠᠣᠠ᠂ ᠤᠩᠭᠤᠣᠠ ᠢ ᠶᠠᠬᠡᠳᠠ ᠬᠦᠨᠳᠣᠣᠠᠬᠡᠠ ᠳᠠᠬᠢᠯ ᠡᠷᠬᠦᠵᠤ ᠁ ᠮᠦᠷᠬᠦᠯ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠴᠤ ᠳᠠᠭᠤᠰᠣᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠩᠭᠤᠠ ᠳᠤ ᠡᠷᠬᠦᠭᠰᠠᠠ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠠᠪᠠᠴᠢᠠ ᠤᠷᠤᠭ ᠰᠠᠳᠣᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠠ ᠶᠣᠰᠣᠷᠬᠠᠠ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠦᠨᠳᠣᠣᠠᠬᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠠ ᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠴᠣᠬᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠬᠢᠵᠤ ᠳᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ ᠁ ᠬᠦᠮᠣᠠ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠢᠷᠣᠬᠠᠶᠢᠢᠴᠢ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠠᠬᠦᠯᠣᠬᠡᠣᠠ᠂ ᠳᠠᠬᠦᠠ ᠳᠤ ᠳᠠᠯᠢᠢᠭᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠡᠳᠣᠷ ᠴᠠᠭ ᠢ ᠳᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠳᠣᠷᠠᠣᠠᠬᠠᠠ ᠬᠡᠯᠠᠬᠦ ᠳᠤ᠂ ᠵᠢᠷᠣᠬᠠᠶᠢᠢᠴᠢ ᠳᠦᠯᠬᠡ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠠ ᠱᠠᠷᠢᠯ ᠬᠠᠶᠢᠯᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠳᠣᠷ ᠢ ᠳᠣᠪᠯᠠᠠ ᠳᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠦᠭᠬᠦᠨ ᠁ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠦᠯᠬᠡᠴᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠠᠯᠢᠢᠭᠠᠴᠢ ᠶᠢ ᠡᠬᠦᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠᠯ ᠮᠠᠭᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠳᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠠᠠ ᠠᠶᠢᠯᠠᠣᠠᠳᠠᠭ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠴᠢᠩᠬᠢᠭᠰᠡᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠦᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠶᠠ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠣᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠡᠪᠳᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠳᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠨ᠎ᠠ ᠁ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠬᠡᠶᠢᠣᠠ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠦᠢ ᠤᠯᠠᠠ ᠤᠩᠭᠤᠣᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠣᠮᠤ ᠨᠢ 5 ᠠᠯᠳᠠ ᠬᠦᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠩᠭᠤᠣᠠ ᠢ ᠰᠢᠪᠠᠷ᠂ ᠮᠣᠳᠤ᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠬᠡᠣᠠ ᠴᠦᠮ ᠢ ᠠᠯᠳᠠᠳᠠᠵᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠬᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠤᠣᠯ ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠨᠢ ᠳᠣᠮᠤ ᠤᠩᠭᠤᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠠᠣᠠ ᠳᠠᠬᠦᠠ ᠢ ᠤᠯᠠᠠ ᠤᠯᠠᠠ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠤᠩᠭᠤᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠨᠢ ᠴᠣᠬᠤᠮ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠩᠭᠤᠠ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠦᠮ ᠮᠦᠷᠬᠦᠠ ᠰᠦᠬᠦᠣᠠᠴᠤ ᠪᠤᠢ ᠮᠠᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠁︾ ᠬᠡᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠮᠦᠠ ᠳᠠᠷᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠷᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠩᠭᠤᠣᠠ ᠲᠤ ᠪᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠺᠦᠮᠣᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠮᠢ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠬᠢᠩᠬᠢᠨᠲ᠋ᠠᠯᠠᠰ ᠮᠣᠵᠢ  ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠳᠠᠢ ᠳᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠠᠠ ᠦᠯᠠᠳᠠᠬᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠳᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠪᠠᠯ᠄ ︽ᠺᠦᠮᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠣᠠ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠨᠢ ᠬᠦᠬᠢᠬᠦᠠ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩᠳᠠᠢ᠂ ᠱᠠᠪᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠨᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠳᠠᠠ᠂ ᠪᠦᠵᠢᠭᠯᠡᠠ ᠴᠠᠩᠬᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠣᠴᠢᠠ ᠬᠡᠶᠢᠴᠢᠠ ᠢᠷᠠᠪᠠᠯ ᠨᠠᠶᠢᠷᠰᠠᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠯᠢᠶᠠᠠ ᠵᠣᠴᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠠᠠ ᠡᠬᠡᠨᠠᠷ  ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠣᠴᠢᠠ ᠤ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠬᠦᠰᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠢᠴᠠᠯᠳᠣᠬᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠳᠣᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠣᠠ᠂ ᠦᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠠᠳᠠᠬᠰᠢ ᠤᠣᠠᠴᠤ᠂ 2᠂ 3 ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠡᠰᠠ ᠡᠷᠬᠢᠵᠤ ᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠵᠣᠴᠢᠠ ᠳᠠᠬᠦᠠ ᠤ ᠡᠬᠡᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠡᠩᠬᠡᠷ ᠵᠦᠷᠢᠬᠦᠯᠠᠵᠤ ᠠᠯᠢ ᠬᠦᠰᠡᠭᠰᠠᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠠ ᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠮᠠᠰ ᠦᠬᠢᠣᠠ ᠨᠢ ᠦᠵᠠᠰᠬᠦᠯᠠᠩ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠦᠬᠢᠬᠦᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠤᠵᠢᠣᠠ ᠴᠠᠩᠬᠡᠯ ᠳᠤ ᠳᠣᠷᠠᠳᠠᠢ ᠠᠪᠠᠢ᠂ ᠳᠠᠲ᠋ᠠᠷ  ᠤᠨ ︵ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ︶ ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠰᠢᠷᠠᠬᠡᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤᠢ ᠴᠠᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠡᠨᠠ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠤᠯᠵᠤ ᠮᠠᠳᠠᠬᠡᠣᠠ ᠡᠨᠠ ᠶᠣᠰᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠭᠰᠠᠠ ᠡᠳᠠᠬᠡᠣᠠ ᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠬᠡᠰᠬᠡᠬᠦ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠴᠤ ᠺᠦᠮᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠣᠵᠤ ᠬᠡᠯᠠᠯᠴᠠᠬᠡᠣᠠ ︿ᠪᠤᠷᠬᠠᠠ ᠤ ᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠯ᠂ ᠳᠠᠬᠡᠳᠣᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠶᠠᠠ ᠠᠷᠪᠢᠵᠢᠠ᠂ ᠮᠠᠭᠤ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠯᠠ ᠡᠮᠠᠰ ᠪᠦᠰᠠᠬᠦ᠋ᠢᠴᠣᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠳᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ﹀ ᠤᠴᠢᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠ᠂ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠢ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠯᠠᠳᠠᠬᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠭᠤᠶᠣᠠ ᠠᠶᠢᠯᠠᠣᠠᠬᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠡᠬᠦᠠ ᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠣᠭᠠᠣᠠ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠤᠷ  ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠤᠳᠣᠭᠠᠠ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯ ᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠯᠣᠬᠳᠣᠠ ᠬᠡᠮᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠠᠶᠢᠠ ᠬᠦ ᠳᠠᠳᠠ ᠤᠭ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠬᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠷ ᠡᠳᠣᠬᠡ ᠴᠤ ᠳᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠣᠬᠡ ᠁ ᠬᠢᠩᠬᠢᠨᠲ᠋ᠠᠯᠠᠰ ᠮᠣᠵᠢ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠭᠤᠯᠵᠢ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠳᠠᠮᠣᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠮᠦᠠ ᠰᠠᠯᠠᠮᠠᠠᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠠ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠰᠣᠳᠠᠯ ᠪᠤᠢ ᠁ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠡᠨᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ 3᠂ 3 ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠬᠢᠷᠣᠬᠴᠢ ᠳᠣᠮᠢᠯᠠᠠ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠡᠳᠠᠬᠡᠷ ᠢ ᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠁ ᠮᠢᠨᠤ ᠳᠠᠨᠢᠯ ᠽᠶᠣᠷᠹᠢᠺᠠᠷ ᠬᠡᠮᠠᠬᠦ ᠳᠦᠷᠺ ᠬᠦᠮᠣᠠ ᠳᠠᠠᠳᠠ ᠵᠠᠬᠢᠷᠣᠬᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠳᠠᠬᠦᠠ ᠤ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠯᠠᠮᠠᠠᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠯᠵᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠠ ᠪᠤᠳᠠᠯᠠᠵᠤ ᠤᠩᠭᠤᠰᠤ ᠰᠢᠭ᠋ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠠᠣᠠ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠬᠢᠶᠠᠠ ᠤᠳᠠᠰᠤ ᠮᠠᠳᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠦᠯᠠᠳᠠᠬᠡᠠ ᠡᠬᠡᠷᠠᠵᠤ ᠶᠣᠷᠤᠭ ᠪᠦᠰ ᠨᠠᠬᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠶᠣᠷᠤᠭ ᠪᠦᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤᠯᠠᠶᠢᠰᠬᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠠᠰᠤ ᠮᠠᠳᠤ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠ ᠰᠠᠬᠦᠯ ᠳᠤ ᠳᠣᠯᠪᠤ ᠭᠬᠢᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ ᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠳᠠᠭᠠᠠ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠫᠠᠫᠠ ᠯᠠᠮᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠯᠡᠭᠯᠠᠠ ᠢᠯᠠᠬᠡᠭᠰᠠᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠶᠢᠮᠤ ᠶᠣᠷᠤᠭ ᠪᠦᠰ ᠷᠣᠮᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠳᠠᠬᠦᠪᠠᠷ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠢᠰᠦ᠋ᠰ ᠡᡁᠷᠢᠰᠲ᠋ᠣᠰ ᠪᠤᠷᠬᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠢᠭᠤᠠ ᠵᠠᠩᠴᠢ ᠪᠠᠷᠢᠠᠳᠠᠭ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠴᠠᠢ ᠁︾ ᠬᠡᠰᠠᠠ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠤᠯᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠦᠮᠣᠰ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠤ ᠵᠦᠳᠠᠷᠡᠭᠡ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠶᠣᠰᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠣᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠳᠣᠷᠪᠢᠳᠠᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠨᠠᠠᠳᠢᠠ ᠵᠦᠢᠯᠠᠰ ᠢ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠯᠡᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠳᠠᠩᠭᠤᠣᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠠ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠠ ᠢ ᠶᠠᠬᠡᠬᠡᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠪᠠ ᠳᠠᠩᠭᠤᠣᠠ ᠤᠨ ᠪᠤᠳ᠋ᠳᠢᠰᠮ  ᠨᠢ ᠳᠦᠪᠠᠣᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠣᠬᠡ ᠪᠠᠭᠠᠳᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠠ ᠬᠢᠳᠠᠠ ᠤ ᠪᠤᠳ᠋ᠳᠢᠰᠮ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠬᠡᠬᠡᠠ ᠳᠦᠰᠳᠠᠢ  ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠢᠳᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠱᠠᠰᠢᠠ ᠤ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠯ ᠤᠳ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠤᠯᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠭᠠᠣᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠳᠢᠰᠠᠳ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠠᠠ ᠦᠵᠠᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠷᠬᠠᠠ ᠬᠡᠮᠠᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠮᠦᠠ ᠨᠧᠰᠲ᠋ᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠮᠦᠰᠯᠢᠮ ᠱᠠᠰᠢᠠ᠂ ᠺᠦᠩᠽᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠳᠠᠯ ᠤᠳ ᠴᠤ ᠤᠷᠣᠰᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠ ᠪᠤᠳ᠋ᠳᠢᠰᠮ ᠨᠢ ᠰᠠᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠠᠬᠦᠤ ᠭᠠᠷᠮᠠᠫᠠ  ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠵᠣᠩᠬᠢᠯᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠬᠡᠵᠤ ᠦᠵᠠᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠠᠭᠠᠣᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ᠋ᠢᠯᠠ ᠱᠠᠰᠢᠠ ᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠦᠵᠠᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠤᠯᠭᠤᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠠ ᠬᠦᠨᠳᠤ ᠴᠠᠬᠡᠷᠯᠠᠯ ᠤᠨᠣᠬᠳᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠠᠩᠭᠤᠣᠠ ᠤᠳ ᠬᠤᠨᠢ᠂ ᠳᠠᠮᠡᠭᠡ ᠦᠷᠠᠵᠢᠬᠦᠯᠣᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠬᠡᠶᠢᠣᠠ ᠤᠯᠠᠠ ᠢ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠦᠠ ᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠱᠣᠩᠬᠤᠷ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠡᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠴᠠᠶᠢᠵᠠᠳᠤ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠮᠬᠠᠭ᠂ ᠰᠣᠪᠤᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠯᠠᠳᠡᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ︽ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ︾ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ  ᠶᠢ ᠮᠠᠷᠺᠤ ᠫᠥᠯᠣ᠋ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠠᠠ ᠦᠯᠠᠳᠠᠬᠡᠭᠰᠠᠠ ᠳᠠᠩᠭᠤᠣᠠ ᠤᠨ ᠡᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠠᠬᠦ ᠬᠤᠳᠠ ᠮᠦᠠ ᠬᠡᠮᠠᠠ ᠦᠵᠠᠬᠦ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠ ᠠᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠷᡁᠧᠣᠯᠣᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠳᠠᠩᠭᠤᠣᠠ ᠤᠨ ᠦᠪ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠠᠳᠠᠢ ᠦᠭᠬᠦᠭᠳᠠᠬᠦᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃       1907 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠫ᠊᠂ ᠺ᠊᠂ ᠺᠦᠽᠯᠣᠸ᠋ ᠳᠣᠷᠭᠤᠣᠠ ᠤᠨ ᠨᠣᠶᠠᠠ ᠳᠠᠰᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠯ ᠠᠪᠴᠤ ᠠᠩᠬᠠᠠ ᠤ ᠮᠠᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠢᠭᠰᠡᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠤᠯᠠᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠠᠩᠬᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠮᠠᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠤ ᠤᠯᠠᠠ ᠮᠢᠩᠭᠠᠠ ᠳᠠᠩᠭᠤᠣᠠ ᠬᠡᠯᠠ ᠳᠠᠬᠡᠷᠠᠬᠢ ᠨᠣᠮ᠂ ᠬᠤᠶᠢᠯᠠᠮᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠮᠠᠯ᠂ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠱᠠᠰᠢᠠ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ᠂ ᠳᠣᠷᠭᠠᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠯ ᠤᠯᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠯᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠦᠠ ᠶᠣᠧᠠᠠ ᠬᠦᠷᠣᠠ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠦᠰᠣᠭ᠌ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠯᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠢ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠴᠢ ᠴᠢᠮᠠᠣᠠᠳᠣᠷᠵᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠬᠤᠳᠠ 1032 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠳᠠᠩᠭᠤᠣᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠠ  ᠤ ᠳᠦᠪ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠦᠷᠬᠡᠵᠢᠵᠠᠢ᠃       1226 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤᠭ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠠ ᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠠ  ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠢᠠ᠂ ᠵᠠᠨᠠᠳᠤ᠂ ᠺᠦᠮᠣᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠮᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠰᠠᠠ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠷ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠤᠭ ᠬᠤᠳᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠤᠨ ᠤᠳᠣᠷᠢᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠠ ᠴᠠᠴᠡᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ 3 ᠳᠠᠬᠢᠠ ᠦᠷᠬᠡᠵᠢᠠ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠶᠣᠧᠠᠠ ᠬᠦᠷᠣᠠ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠣᠭᠤᠠ ᠳᠠᠮᠣᠷ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠰᠠᠷᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠯ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠣᠷᠭᠤᠣᠠ ᠳᠦᠮᠠᠠ ᠤ ᠳᠣᠮᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ 1372 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠵᠣᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠮᠢᠩ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠠᠳᠠ ᠪᠦᠰᠠᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠤᠳ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠣᠠ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠡᠬᠦᠰᠪᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠡᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠯᠳᠣᠷᠢᠭ ᠢ ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷ ᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠠᠮᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠣᠷᠯᠠᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠳᠠᠵᠠᠢ ᠬᠡᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠦᠬᠦᠬᠡ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠢ ᠴᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠤᠷᠭᠤᠠ ᠭᠠᠷᠣᠬᠰᠠᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠ ᠦᠨᠠᠬᠡᠷ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠦᠯᠠᠳᠡᠭᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠮᠣᠷᠢᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠣᠠ ᠪᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠴᠦᠮᠣᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠤᠷᠣᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠬᠦᠠ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠰᠣᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠮᠵᠢ ᠳᠣᠳᠠᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠳᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠦᠳᠣᠠ ᠤᠭ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠳᠤ ᠭᠠᠨᠰᠤ᠂ ᠰᠢᠠᠵᠢᠶᠠᠩ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠳ᠋ᠠᠩ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 400000 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠬᠦᠮᠣᠠ᠂ ᠰᠧᠴᠣᠧᠠᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠶᠠᠩ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ 200000 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠬᠦᠮᠣᠰ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠢ ᠳᠠᠩᠭᠤᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠴᠢᠰ ᠬᠡᠮᠠᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠭᠡ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ