ᠤᠷᠠᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠮᠠᠳᠠᠭᠦᠯᠥᠯᠳᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2024/3/4
      ᠨᠢᠭᠡ᠃ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠬᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠲᠦᠯᠬᠢᠡ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠠ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠪᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠥᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠨᠢ ︽ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠠᠳᠤᠰᠤ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ︾ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠳᠬᠦ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠠ ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠦᠭᠦᠠ ᠰᠤᠷᠦᠬᠴᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠬᠡ ᠬᠡᠵᠤ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠷᠠᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠣᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠳᠠᠠ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠴᠢ ᠮᠦᠠ᠃ ᠮᠡᠳᠠᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠳᠭᠦ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭᠦᠠ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠰᠠᠣᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠷᠠᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠲᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠳᠣ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠢᠯᠠᠳᠬᠡᠬᠦ ᠬᠦᠳᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠳᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠤᠯᠤᠠ ᠦᠨᠠᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠠ ᠶᠠᠩᠵᠤᠳᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠡᠭᠦᠳᠤᠠ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠦ ᠬᠦᠳᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ  ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠠ ᠦᠭᠴᠢ᠃ ᠶᠠᠭ ᠡᠶᠢᠮᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠳᠤᠠ ᠳᠤ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠴᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠦᠠ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ︾ ᠤᠷᠠᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠢᠵᠤ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢᠳ ᠢ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠲᠦᠷᠰᠤᠯᠠᠠ ᠵᠢᠷᠦᠵᠤ ᠢᠯᠠᠳᠬᠡᠭᠦ᠂ ᠱᠤᠭᠤᠵᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠡᠭᠦᠳᠤᠠ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠥᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃       ᠬᠤᠶᠠᠷ᠃ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢᠳ ᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠯ᠂ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠠ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠠ ᠤᠷᠠᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠠ ᠦᠭᠦᠯᠠᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠠ ᠰᠠᠷᠠᠯ᠂ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠬᠦᠢ ᠪᠤᠯᠤᠠ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠠ᠂ ᠤᠷᠠᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠦᠰᠦᠠ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠠᠠ ᠤ ᠢᠯᠠᠳᠬᠡᠭᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠤᠯᠤᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠡᠶᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠬᠡ ᠪᠤᠯᠤᠠ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠠᠳᠬᠡᠭᠦ ᠤᠷᠢᠳᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠲᠦᠷᠰᠤᠯᠠᠠ ᠵᠢᠷᠦᠵᠤ ᠢᠯᠠᠳᠬᠡᠭᠦ᠂ ᠱᠤᠭᠤᠵᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠬᠯᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠢᠭ ᠰᠠᠳᠬᠢᠬᠦᠢ᠂ ᠬᠤᠯᠪᠤᠠ ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠ ᠡᠭᠦᠳᠤᠠ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠥᠨ᠎ᠡ᠃       ᠭᠤᠷᠪᠠ᠃ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠬᠡᠳ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ︵ᠨᠢᠭᠡ︶ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ⒈ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠠᠵᠤ ᠤᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠠ  ᠠᠴᠠ ᠡᠭᠦᠰᠴᠤ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠳᠬᠢᠵᠤ ᠡᠭᠦᠳᠦᠠ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠮᠢᠴᠠ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠲᠤᠪᠤᠶᠢᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠦᠷᠰᠤᠯᠠᠬᠦ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠦᠷᠰᠤᠯᠠᠠ ᠢᠯᠠᠳᠬᠡᠵᠤ᠂ ᠡᠭᠦᠳᠦᠠ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠠ᠃ ⒉ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠪᠠ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠤ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠮᠡᠳᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠠ ᠬᠢᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠢ᠂ ᠲᠠᠰᠪᠤᠷᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠵᠢᠯᠳᠠᠢ ᠵᠠᠩ ᠢ ᠲᠦᠯᠦᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ ᠲᠦᠷᠰᠤᠯᠠᠭᠦ᠂ ᠱᠤᠭᠤᠵᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠦ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠠᠭᠦ᠂ ᠨᠠᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠤᠶᠤᠬᠤ᠂ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠦᠰᠦᠭ ᠬᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠠᠠ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠦᠷᠰᠤᠯᠠᠠ ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ⒊ ᠤᠷᠠᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠠᠯᠭᠡ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠴᠠᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠰᠠᠭᠡᠷ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠳᠣ ᠠᠮᠢᠳᠠᠠ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠷ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠦᠰᠣᠠ ᠮᠡᠳᠠᠯᠭᠡ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠰᠤᠯᠠᠠ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠤᠷᠠᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠤᠡᠭᠰᠢᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠡᠭ ᠲᠤᠯᠪᠤ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠷᠰᠤᠯᠠᠬᠦ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠡᠶᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠴᠢᠯᠤᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠡ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠦ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠲᠦᠷᠰᠤᠯᠠᠬᠦ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠤᠳ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠤᠠ ᠡᠵᠠᠮᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠤ ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ⒋ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠤᠷᠠᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠠ ᠤᠷᠠᠠ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠠᠷᠠᠶᠢᠳᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠ ᠵᠠᠩ ᠳᠠᠳᠬᠠᠯ  ᠢ ᠬᠦᠠᠳᠦᠳᠬᠡᠵᠤ᠂ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠰᠤᠯᠠᠬᠦ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠢᠷᠠᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ  ᠢ ᠮᠡᠳᠠᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ︵ᠬᠤᠶᠠᠷ︶ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠠ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠪᠡᠯᠠᠳᠬᠡᠯ ᠱᠠᠳᠤ᠄ 2007.9 — 2007.12 ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠠᠩᠭᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠦᠬᠴᠢ ᠠᠩᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠵᠤ᠂ ︽ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ︾ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳᠤᠷ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠠ᠂ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠦᠪ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠲᠤᠳᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠱᠠᠳᠣ᠄ 2008.3 — 2009.12 ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠢᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠱᠠᠳᠤᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠥᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠤᠷᠢᠵᠤ ᠵᠢᠭᠠᠠ ᠵᠢᠯᠥᠭᠤᠳᠤᠯᠤᠠ᠂ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠠᠠ᠂ ᠱᠠᠳᠣᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠨᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠤ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠨᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠳᠣ᠄ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠨᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠠ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠨᠠᠵᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠵᠤ ᠦᠭᠦᠯᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠠ᠂ ᠰᠠᠳᠣᠪ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠦ ᠡᠷᠠᠮᠡᠯᠵᠢᠯᠠᠯ ᠬᠢᠵᠤ᠂ ᠰᠤᠷᠦᠬᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠮᠠᠳᠠᠭᠦᠯᠥᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠦᠵᠠᠭᠦᠯᠥᠯᠭᠡ ᠬᠢᠵᠠᠢ᠃       ᠲᠦᠷᠪᠡ᠃ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠠ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠢᠯ ⒈ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢᠳ ᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠦᠠᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠠ ᠤ ᠵᠠᠩ ᠲᠠᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳᠥᠷ ᠠᠵᠢᠬᠯᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠯᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠳᠠᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠯᠤᠩᠬᠢᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠠᠬᠢᠠ ᠰᠠᠷᠭᠡᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠦᠰᠦᠭᠡᠯᠠᠠ ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠤᠯᠪᠤᠠ ᠪᠤᠳᠤᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠰᠠᠠ᠂ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠬᠰᠠᠠ᠂ ᠪᠤᠳᠤᠬᠰᠠᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠦᠷᠰᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠬᠢᠠ ᠵᠤᠷᠢᠬᠳᠠᠢ ᠢᠯᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠣ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠠᠢ᠃ ⒉ ᠲᠦᠷᠰᠤ ᠰᠢᠩᠬᠡᠯᠳᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠢᠯᠠᠳᠬᠡᠭᠰᠠᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠦᠷᠰᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠠ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠷᠭᠡᠳᠬᠡᠠ᠂ ᠤᠷᠳᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠯᠡᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠦᠠᠳᠦᠰᠤᠳᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠪ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠵᠤ ᠦᠢᠯᠠᠭᠠᠠ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠵᠠᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ᠂ ᠲᠠᠳᠠᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢ ᠰᠠᠳᠬᠢᠭᠦᠢ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠦᠷᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ᠂ ᠵᠢᠷᠦᠵᠤ ᠢᠯᠠᠳᠬᠡᠭᠦ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠠᠢ᠃ ⒊ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠬᠡᠯᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠤᠷᠠᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠰᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠠᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠯ ᠢ ᠬᠢᠵᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠦᠠ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠭᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠠᠢ᠃       ᠲᠠᠪᠤ᠃ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠳᠤᠮᠵᠢ ⒈ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠰᠤᠷᠦᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠠ ᠦᠢᠯᠠᠳᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠢᠯᠡᠳᠳᠠ ᠲᠠᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠤᠷᠦᠬᠴᠢᠳ ᠠᠵᠢᠬᠯᠠᠵᠤ ᠰᠢᠡᠵᠢᠭᠰᠡᠠ ᠰᠠᠳᠬᠢᠵᠤ ᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠳᠠᠢ ᠵᠢᠷᠦᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠠᠪᠡᠭᠦᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠡᠳᠬᠢᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ᠂ ᠪᠤᠳᠤᠬᠰᠠᠠ᠂ ᠦᠵᠡᠭᠰᠠᠠ ᠢ ᠵᠤᠷᠢᠬᠳᠠᠢ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠠᠠ ᠢᠯᠠᠳᠬᠡᠵᠤ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠤᠠ ᠲᠤ ᠤᠡᠭᠰᠢᠠ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠤᠠ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ᠂ ᠦᠨᠠᠯᠠᠭᠦ ᠪᠠ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠠᠢ᠃ ⒉ ᠤᠷᠠᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳᠥᠷ ᠬᠢᠵᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠬᠤ ᠲᠤᠷᠠᠳᠠᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠮᠬᠢᠳᠬᠡᠨ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠬᠤ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ ᠲᠦᠰᠦᠪᠯᠠᠬᠦ᠂ ᠱᠤᠭᠤᠵᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠲᠦᠯᠬᠢᠴᠡ ᠦᠢᠯᠠᠳᠤᠯ ᠦᠵᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ᠂ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ⒊ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠠᠵᠢᠬᠯᠠᠠ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ  ᠤᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠦᠢᠯᠠᠳᠤᠯᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠠ ᠤᠷᠠᠠ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠠᠬᠦᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠠᠳᠬᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠠ᠂ ᠤᠷᠠᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠯᠤᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠡᠶᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠤᠶᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ⒋ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠦᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠰᠢᠠᠵᠢᠠ ᠮᠠᠳᠠᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠦᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠷᠰᠤᠯᠠᠬᠦ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠠ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠦ ᠪᠠ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠠ ᠦᠵᠠᠬᠦ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠵᠢᠭᠴᠢ ᠬᠢᠷᠠᠬᠠᠢ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠲᠠᠳᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠲᠠᠳᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ⒌ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠠᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠯ ᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠦᠢᠯᠠᠳᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠲᠦᠰᠦᠭᠡᠯᠠᠠ ᠪᠤᠳᠤᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠠ ᠦᠭᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠤᠷᠢᠬᠳᠠᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠡᠬᠦᠳᠬᠦ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ᠄ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠷ᠂ ᠬᠠᠮ ᠲᠡᠷᠬᠡ᠂ ᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠤᠬᠳᠤ᠂ ᠴᠢᠳᠤᠷ ᠬᠡᠬᠦ ᠮᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠬᠢᠵᠤ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠠ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠦᠯᠴᠠᠬᠤ ᠢᠳᠠᠪᠬᠢᠵᠢᠯ ᠢ ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠠ᠂ ᠡᠬᠦᠳᠤᠠ ᠪᠥᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠢ ᠡᠷᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ⒍ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠠᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠠᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ  ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠤᠬᠡᠯ ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠲᠦᠰᠦᠪᠯᠠᠬᠦ ᠪᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠠ ᠦᠢᠯᠠᠳᠬᠦ᠂ ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠬᠦ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠤᠠ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠬᠦ᠂ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠯ ᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠨᠢᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ  ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠠᠬᠦ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠠ᠂ ᠲᠠᠳᠠᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ  ᠪᠠᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠬᠦ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠭᠦᠳᠦᠠ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠬᠦᠯᠵᠠᠢ᠃ 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠭᠡ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ