ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2024/3/7
      1᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠦᠪ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠ᠂       2᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠥ ᠶᠠᠪᠤ᠂       3᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠯᠡ᠂       4᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠤᠭ ᠤᠶᠢᠯᠨ ᠬᠢ᠂       5᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠭᠯᠡᠵᠥ ᠨᠠᠭᠠᠳ᠂       6᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠥᠷᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠭ᠎ᠠ᠂       7᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠬᠢᠨᠢ ᠬᠦᠴᠥ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠨ᠂       9᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠢ ᠪᠢᠲᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠤ᠂       10᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠬᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠰᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ︕ 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠭᠡ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ