ᠣᠲᠤᠭ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ 417 ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠲᠡᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2024/6/7
1.webp.jpg
2.webp.jpg
3.webp.jpg
4.webp.jpg
5.webp.jpg
6.webp.jpg
7.webp.jpg
8.webp.jpg
9.webp.jpg
10.webp.jpg
11.webp.jpg
12.webp.jpg
13.webp.jpg
14.webp.jpg
15.webp.jpg
16.webp.jpg
17.webp.jpg
18.webp.jpg
19.webp.jpg
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠣᠲᠤᠭ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠯ